Thursday, 12 January 2012

[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 14 Bài viết trong 13 Chủ đề

Posted on 12:37 by nxt

Nhóm: http://groups.google.com/group/nhadat_hanoi/topics

  "Tuấn Nguyễn Văn" <nguyentuan.vietland@gmail.com> Jan 12 08:23AM -0800  

  Cần bán nhà khu vực Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội. Diện tích sổ đỏ
  77 m2, diện tích thực 105 m2. 3 tầng, thiết kế hợp lý, có sân 30m2 để
  xe. Vị trí thuận lợi, ngõ 2m, cách chợ Xốm 100m, ô tô đỗ cách 30m. Cần
  bán 4 tỷ. Có thương lượng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Tuấn :
  097 414 1188
  Xin cám ơn !

   

  mike teo <miketeo98@gmail.com> Jan 12 04:43PM +0800  

  *THE BEST 2012 WORLDWIDE ONLINE INVESTMENT PROGRAM IS HERE !*
   
  * *
   
  *SCROLL DOWN TO CHOOSE YOUR LANGUAGE :*
   
  *INDONESIAN, ENGLISH, CHINESE, RUSSIAN, KOREAN, JAPAN, VIETNAM, THAILAND,
  PHILPINES. *
   
  * *
   
   
   
  EV BISNIS:
  DAFTAR: https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2,8% Fixed Profit Harian Untuk 60-Hari Kalender.
  Senyawa Daily Profit Anda 0% hingga 100%.
  Investasi $ 1.000, 100% Peracikan Selama 60 Hari, Anda Akan Dapatkan Kembali
  total $ 5.243.
  Investasi $ 1.000, 100% Peracikan Untuk 120 Hari, Anda Akan Dapatkan Kembali
  total $ 27.493.
  Investasi $ 1.000, 100% Peracikan Untuk 180 Hari, Anda Akan Dapatkan Kembali
  total $ 144.151.
  Investasi $ 1.000, 100% Peracikan Untuk 240 Hari, Anda Akan Dapatkan Kembali
  total $ 755.795.
  Penarikan Segera Ke Liberty Reserve Account Anda.
  Kartu Kredit VISA (Inggris) Ditawarkan Untuk Penarikan Laba Lebih dari $
  1.000.
  Bank Garansi (London Bank) Ditawarkan untuk Investasi Melebihi $ 10.000.
  Daftar Sekarang - https://ev.biz/?ref=crown53
   
  Web Promosi Bahasa Indonesia : http://www.evbiz.weebly.com
  DAPATKAN APA YANG ANDA HILANG KEMBALI DI MASA LALU!
   
  DAFTAR: https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV BUSINESS :
   
  REGISTER : https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
  2.8% Fixed Daily Profit For 60-Days Calendar.
   
  Compound Your Daily Profit 0% Up to 100%.
   
  Investment $1,000, Compounding 100% For 60 Days, You Will Earn Total Return
  $5,243.
   
  Investment $1,000, Compounding 100% For 120 Days, You Will Earn Total
  Return $27,493.
   
  Investment $1,000, Compounding 100% For 180 Days, You Will Earn Total
  Return $144,151.
   
  Investment $1,000, Compounding 100% For 240 Days, You Will Earn Total
  Return $755,795.
   
  Immediate Withdrawal Into Your Liberty Reserve Account.
   
  VISA Credit Card (UK) Offered For Profit Withdrawal More Than $1,000.
   
  Bank Guarantee (London Bank) Offered for Investment Exceeds $10,000.
   
  Register Now - https://ev.biz/?ref=crown53
   
  GET BACK WHAT YOU LOST IN THE PAST !
   
   
   
  REGISTER : https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV BUSINESS :
  寄存器:https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2.8%修正為60天日曆每日利潤。
  複方您的每日利潤0%到100%。
  投資$ 1,000,100%的複利為 60天,您將獲得$5,243的總回報。
  投資$ 1,000,100%的複利為 120天,您將獲得總回報$27493。
  投資$ 1,000,100%的複利為 180天,您將獲得總回報$144151。
  投資$ 1,000,240天,100%的複利,你將獲得總回報$755795。
  立即撤離到您的自由儲備金帳戶。
  VISA信用卡(英國)提供以盈利為目的提款超過 1000美元。
  銀行保函(倫敦銀行)投資所提供的超過10萬美元。
  現在註冊 - https://ev.biz/?ref=crown53
  回到你過去失去的!
   
  寄存器:https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  Е. В. БИЗНЕС:
  РЕГИСТРАЦИЯ: https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2,8% Фиксированная прибыль за день для 60-календарных дней.
  Соединение Ваша прибыль за день 0% до 100%.
  Инвестиционный $ 1000, усугубляется 100% в течение 60 дней, вы будете
  зарабатывать Совокупный доход $ 5243.
  Инвестиционный $ 1000, усугубляется 100% в течение 120 дней, вы будете
  зарабатывать Совокупный доход $ 27493.
  Инвестиционный $ 1000, усугубляется 100% в течение 180 дней, вы будете
  зарабатывать Совокупный доход $ 144 151.
  Инвестиционный $ 1000, усугубляется 100% в течение 240 дней, вы будете
  зарабатывать Совокупный доход $ 755 795.
  Немедленный вывод на Ваш счет Резервного Свободы.
  Кредитная карта VISA (Великобритания) Предлагаемые для получения прибыли
  Снятие более $ 1000.
  Банковская гарантия (Лондон банк) Предлагается для инвестиции превышают $
  10,000.
  Зарегистрироваться - https://ev.biz/?ref=crown53
  Вернуть то, что вы потеряли в прошлом!
   
  РЕГИСТРАЦИЯ: https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV 사업 :
  등록 : https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2.8 %는 60 일간의 일정을 위해 매일 수익을 고정.
  최대 100 %로 일일 이익에게 0 % 컴파 운드.
  투자 $ 1,000, 60 일 100 %를 다중, 당신은 총 돌아가기에게 5,243달러가 적립됩니다.
  투자 $ 1,000, 120 일 동안 100 % 다중, 당신은 총 돌아가기에게 2만7천4백93달러가 적립됩니다.
  투자 $ 1,000, 180 일 동안 100 % 다중, 당신은 총 돌아가기에게 144,151달러가 적립됩니다.
  투자 $ 1,000, 240 일 동안 100 % 다중, 당신은 총 돌아가기에게 755,795달러가 적립됩니다.
  귀하의 리버티 리저브 계정에 즉각 철회.
  VISA 신용 카드 (영국)는 이익 탈퇴 달러 이상 1,000 제공했습니다.
  투자 은행 보증 제공 (런던 은행)은 10 만 달러를 초과했습니다.
  지금 등록 - https://ev.biz/?ref=crown53
  과거에 당신이 잃은 것들을 뒤로 물러서!
   
  등록 : https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV事業:
  レジスタ:https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2.8%、60日のカレンダーは毎日の利益を修正しました。
  最大100%まであなたの毎日の利益0%を化合物。
  投資$ 1,000、60日間は100%を配合、あなたは、トータルリターンの5243ドルを獲得していただけます。
  投資$ 1,000、120日間100%を配合、あなたは、トータルリターンの27493ドルを獲得していただけます。
  投資$ 1,000、180日間100%を配合、あなたは、トータルリターンの144151ドルを獲得していただけます。
  投資$ 1,000、240日の場合は100%を配合、あなたは、トータルリターンの755795ドルを獲得していただけます。
  おリバティリザーブ口座に即時撤退。
  VISAクレジットカード(英国)は、利益回収は1000ドル以上のために提供される。
  投資のために提供される銀行保証(ロンドン銀行)は10万ドルを超えています。
  今すぐ登録 - https://ev.biz/?ref=crown53
  あなたが過去に失ったものBACK GET!
   
  レジスタ:https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV KINH DOANH:
  ĐĂNG KÝ: https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2,8% cố định lợi nhuận hàng ngày 60-Lịch.
  Hợp chất lợi nhuận hàng ngày của bạn 0% đến 100%.
  Đầu tư $ 1000, Tổng Hợp 100% Trong 60 ngày, bạn sẽ kiếm được Tổng Return $
  5.243.
  Đầu tư $ 1000, Tổng Hợp 100% Đối với 120 ngày, bạn sẽ kiếm được Tổng Return
  $ 27.493.
  Đầu tư $ 1000, Tổng Hợp 100% 180 ngày, bạn sẽ kiếm được Tổng Return $
  144.151.
  Đầu tư $ 1000, Tổng Hợp 100% Đối với 240 ngày, bạn sẽ kiếm được Tổng Return
  $ 755.795.
  Thu hồi ngay lập tức vào tài khoản Liberty Reserve của bạn.
  VISA Credit Card (Anh) Cung cấp Đối với Thu hồi lợi nhuận hơn $ 1.000.
  Ngân hàng bảo lãnh (London Bank) Cung cấp Đầu tư vượt quá 10.000 USD.
  Đăng ký - https://ev.biz/?ref=crown53
  GET TRỞ LẠI NHỮNG GÌ BẠN MẤT trong quá khứ!
   
  ĐĂNG KÝ: https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  ธุรกิจ EV :
  ลงทะเบียน : https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2.8% คงที่กำไรประจำวันสำหรับปฏิทิน 60 วัน
  สารประกอบกำไรประจำวันของคุณ 0% ถึง 100%
  การลงทุน $ 1,000, ผสม 100% เป็นเวลา 60 วันคุณจะได้รับผลตอบแทนรวม $ 5,243
  การลงทุน $ 1,000, ผสม 100% เป็นเวลา 120 วันคุณจะได้รับผลตอบแทนรวม 27,493 $
  การลงทุน $ 1,000, ผสม 100% เป็นเวลา 180 วันคุณจะได้รับผลตอบแทนรวม $ 144,151
  การลงทุน $ 1,000, ผสม 100% สำหรับ 240 วันคุณจะได้รับผลตอบแทนรวม $ 755,795
  ถอนได้ทันทีเข้าบัญชีสำรองของคุณลิเบอร์ตี้
  บัตรเครดิตวีซ่า (UK) ให้สำหรับการถอนกำไรเพิ่มเติมกว่า $ 1,000
  หนังสือค้ำประกันธนาคาร (ลอนดอนธนาคาร) เสนอเพื่อการลงทุนสูงกว่า $ 10,000
  สมัครสมาชิกวันนี้ -- https://ev.biz/?ref=crown53
  รับกลับสิ่งที่คุณสูญเสียในอดีต!
   
  ลงทะเบียน : https://ev.biz/?ref=crown53
   
   
   
   
   
  EV NEGOSYO:
  REGISTER: https://ev.biz/?ref=crown53
   
  2.8% Fixed Pang-araw-araw Profit Para sa 60-Araw Calendar.
  Tambalan ang iyong Pang-araw-araw Profit 0% Hanggang sa 100%.
  Investment $ 1,000, Compounding ang 100% sa Para sa 60 na Araw, Ang kang
  Kumita Kabuuang Bumalik $ 5.243.
  Investment $ 1,000, Compounding 100% Para sa 120 Araw, Ang kang Kumita
  Kabuuang Bumalik $ 27,493.
  Investment $ 1,000, Compounding 100% Para sa 180 Araw, Ang kang Kumita
  Kabuuang Bumalik $ 144.151.
  Investment $ 1,000, Compounding 100% Para sa 240 Araw, Ang kang Kumita
  Kabuuang Bumalik $ 755.795.
  Agad withdrawal Sa Iyong Account Liberty Reserve.
  VISA Credit Card (UK) Inaalok Para sa Profit withdrawal ng higit sa $ 1,000.
  Bank Garantiyang (London Bank) Inaalok para sa Investment Lumalampas na $
  10,000.
  Magrehistro Ngayon - https://ev.biz/?ref=crown53
  GET BACK ANO KA NAWALANG sa nakaraan!
   
  REGISTER: https://ev.biz/?ref=crown53

   

  "Thu Bùi" <thu.buithi0350@gmail.com> Jan 11 08:43PM -0800  

  *** HEITOWER - 1209
  Căn số 09 tầng 12, căn góc: Tổng diện tích: 164,7 m² (DT căn hộ:
  139,10 m², DT Sân vườn: 25,60 m²)
  04 phòng ngủ chính, 01 phòng khách, 01 phòng bếp; 02 phòng WC, 01
  phòng giặt & phơi quần áo
  Hướng Cửa: Đông Nam, Ban công: Đông Bắc
   
  *** HEITOWER - 1702
  Căn hộ số 02 tầng 17, Tổng diện tích: 103,70 m² (DT căn hộ: 92,60 m²,
  DT Sân vườn: 11,10 m²)
  02 phòng ngủ chính, 01 phòng ngủ phụ, 01 phòng khách, 01 phòng bếp; 02
  phòng WC, 01 phòng giặt & phơi quần áo.
  Hướng Cửa: Đông Bắc, Ban công: Tây Nam
   
  - Tòa nhà chung cư nằm ngay tại ngã tư Ngụy Như Kon Tum và Vũ Trọng
  Phụng. Cách đường Khuất Duy Tiến 800m, cách đường Hoàng Đạo Thúy 100m,
  cách Đường Lê Văn Lương 200m, cách đường Nguyễn Trãi 800 m, cách đường
  Láng Hạ 1 Km.
  - Vị trí tòa nhà nằm tại khu trung tâm, được hưởng nhiều tiện ích công
  tốt: Trường học, siêu thị, bệnh viện, công viên, khu vui chơi giải
  trí, Ngân hàng,
   
  Giá bán: Hấp dẫn nhất thị trường (Bao phí sang tên/ vào tên)
  Thông tin liên hệ: Chị Thu 0977005935
  Email: thu.buithi0350@gmail.com
   
  Thông tin chi tiết căn hộ xem tại website:http://heitower.com/a/news?
  t=20

   

  "Lâm Duy Hoàng Minh" <netmen66@gmail.com> Jan 12 11:23AM +0700  

  Khách hàng mình cần thuê 173 Xuân Thủy căn 91m2. Bạn nào có cản hộ cho thuê
  báo mình.
  Thanks!
  Liên hệ với mình theo DT 0902299910.

   

  "Tuấn Nguyễn Văn" <nguyentuan.vietland@gmail.com> Jan 11 08:20PM -0800  

  Cần bán gấp căn hộ cao cấp Ciputra, căn 1903 ( tầng 19, nhà số 3 ) khu
  nhà E5. Vị trí rất đẹp, thoáng mát, có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây. Diện
  tích 150 m2.
   
  Nhà đã thiết kế lại nội thất theo phong cách Mỹ. Hiện đang cho thuê
  dài hạn với giá 1.600$. Giá bán 2260$ bao gồm nhà và nội thất + 1 đàn
  Piano ở phòng thư viện
   
  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 0942390619
   
  Xin cảm ơn !
  http://enbac.com/Ha-Noi/Mua-ban-nha-dat/p1220093/Can-ban-gap-can-ho-cao-cap-Ciputra-vi-tri-thoang-thiet-ke-dep-gia-hap-dan.html

   

  "Trần Công Quân" <quantc.vit@gmail.com> Jan 12 11:08AM +0700  

  Bán nhà Diện tích 18m2 – xây 3 tầng 1 tum , sổ đỏ chính chủ , oto 7 chỗ đỗ
  trước nhà , ngõ Thái Thịnh 2 , phường Thịnh Quang , quận Đống Đa.Gồm 2
  phòng ngủ , 1 bếp , 1 WC .Giá 1,9 tỷ. Ai có nhu cầu xin liên hệ A Quân :
  097.343.6102 ---093.888.6102
   
  Bao sang tên sổ đỏ - ai có khách thì kết hợp làm nhé
   
  **
   
  * (Mr.) TRẦN CÔNG QUÂN*
  *
   
  Chief Investment Officer - Aland Global., JSC.
   
  HITC Building | 239 Xuan Thuy str. - Cau Giay - HN
   
  Branch: No 19 Chua Lang str. Dong Da - HN
   
  Phone: 097.343.6102 / 093.888.6102
   
  Webside: www.aland.vn / www.kenhnhadat24h.com.vn
   
  Email: quantc.vip@gmail.com quantc.vit@gmail.com
  *

   

  "Mr Hung 0988.835.079" <namhunghpm@gmail.com> Jan 11 07:18PM -0800  

  Bán Chung Cư Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở 25 Tân Mai, Hoàng
  Mai, Hà Nội
  Dự án 17 tầng (đang xây đến tầng 2 của tòa nhà) tại số 25 Tân Mai,
  Hoàng Mai, Hà Nội
  Tầng 11: Căn 1102 diện tích 116,3 m2; Căn 1106 diện tích
  120,8m2; Căn 1109 diện tích 120,8m2
  Tầng 12: Căn 1209 diện tích 120,8m2; Căn 1210 diện tích 98,5m2
  Tầng 15: Căn 1504 diện tích 109,7m2 Căn 1510 diện tích 98,0m2
  (Các căn có 03 phòng ngủ, điều hòa, ..)
  Giá bán 22 triệu/m2 vào tên Hợp đồng mua bán nhà ở, giao nhà năm 2013.
  Liên hệ: Mr Hưng 0988.835.079

   

  "Mr Hung 0988.835.079" <namhunghpm@gmail.com> Jan 11 07:19PM -0800  

  Bán Chung Cư Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở 25 Tân Mai, Hoàng
  Mai, Hà Nội
  Dự án 17 tầng (đang xây đến tầng 2 của tòa nhà) tại số 25 Tân Mai,
  Hoàng Mai, Hà Nội
  Tầng 11: Căn 1102 diện tích 116,3 m2; Căn 1106 diện tích
  120,8m2; Căn 1109 diện tích 120,8m2
  Tầng 12: Căn 1209 diện tích 120,8m2; Căn 1210 diện tích 98,5m2
  Tầng 15: Căn 1504 diện tích 109,7m2 Căn 1510 diện tích 98,0m2
  (Các căn có 03 phòng ngủ, điều hòa, ..)
  Giá bán 22 triệu/m2 vào tên Hợp đồng mua bán nhà ở, giao nhà năm 2013.
  Liên hệ: Mr Hưng 0988.835.079

   

  "Nguyễn Quý Quân (HomeDirect)" <tinrao-bds@homedirect.com.vn> Jan 12 10:13AM +0700  

  HOMDIRECT - Ngôi nhà của cộng đồng bất động sản Việt
   
  HOMEDIRECT - Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản
   
  Chào các anh chị nhóm Bất động sản Hà Nội
   
  Tôi là Nguyễn Quý Quân, Nhà đầu tư trên cộng đồng bất động sản HOMEDIRECT tôi có nhu cầu giao dịch như sau.
   
  Rất mong được hợp tác với các anh chị.
   
  NỘI DUNG: Cho thuê Căn hộ chung cư, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội diện tích 78 m² giá 192 ngàn VND/m²/tháng
   
  Chính chủ
   
  12/1/2012
   
  Dự án:
   
  Cho thuê: 192 ngàn VND/m²/tháng
   
  Loại BĐS: Căn hộ chung cư Pháp lý: Giấy tờ hợp lệ
   
  D.tích: 78.0m² - P.ngủ: 2.0 Nhà: 18.0 tầng - Tầng: 4.0
   
  Hướng nhà: Tây Nam Giai đoạn:
   
  Nguyễn Quý Quân
   
  Liên hệ: Nguyễn Quý Quân 0989886760 -- quan.structuresteel@gmail.com
   
  Lời nhắn:
   
  Xem chi tiết tin rao trên HOMEDIRECT
   
  HOMEDIRECT là gì?
   
  HOMEDIRECT là Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản, HOMEDIRECT kết nối các nhu cầu mua, bán, thuê và tìm kiếm cơ hội đầu tư của các Nhà đầu tư tới các Sàn bất động sản và nhà Môi giới chuyên nghiệp.
   
  Sau 3 tháng ra đời, HOMEDIRECT đã thu hút được hơn 15 ngàn thành viên, trong đó có hơn 5.000 Chuyên viên Môi giới Bất động sản và 10 ngàn Nhà đầu tư năng động.
   
  www.homedirect.com.vn THAM GIA HOMEDIRECT
   
  Bản quyền © Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   
  Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
   
  Tel: 04 39724568 – Ext: 4222 Fax: 04 39724600 Hotline: 1900545409
   
  Email: hotro@homedirect.com.vn Website: www.homedirect.com.vn

   

  "Nguyễn Huy Đông (HomeDirect)" <tinrao-bds@homedirect.com.vn> Jan 12 09:37AM +0700  

  HOMDIRECT - Ngôi nhà của cộng đồng bất động sản Việt
   
  HOMEDIRECT - Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản
   
  Chào các anh chị nhóm Bất động sản Hà Nội
   
  Tôi là Nguyễn Huy Đông, Nhà môi giới trên cộng đồng bất động sản HOMEDIRECT tôi có nhu cầu giao dịch như sau.
   
  Rất mong được hợp tác với các anh chị.
   
  NỘI DUNG: Cần bán CHCC_C_120m2 dự án Cantavil Hoàn Cầu, Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh diện tích 120 m² giá 1.75 ngàn USD/m²
   
  Chính chủ
   
  12/1/2012
   
  Dự án: Cantavil Hoàn Cầu
   
  Bán: 1.75 ngàn USD/m²
   
  Loại BĐS: Căn hộ chung cư Pháp lý:
   
  D.tích: 120.0m² - P.ngủ: 3.0 Nhà: tầng - Tầng:
   
  Hướng nhà: Nam Giai đoạn:
   
  Nguyễn Huy Đông
   
  Liên hệ: Nguyễn Huy Đông 0919912200 -- dongnguyen@pacificdragon.vn
   
  Lời nhắn: Catavil Hoàn Cầu Giảm Giá Cuối Năm Đồng Giá 1750 USD/M2.Cơ Hội duy nhất trong năm chỉ còn 10 căn.
   
  Xem chi tiết tin rao trên HOMEDIRECT
   
  HOMEDIRECT là gì?
   
  HOMEDIRECT là Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản, HOMEDIRECT kết nối các nhu cầu mua, bán, thuê và tìm kiếm cơ hội đầu tư của các Nhà đầu tư tới các Sàn bất động sản và nhà Môi giới chuyên nghiệp.
   
  Sau 3 tháng ra đời, HOMEDIRECT đã thu hút được hơn 15 ngàn thành viên, trong đó có hơn 5.000 Chuyên viên Môi giới Bất động sản và 10 ngàn Nhà đầu tư năng động.
   
  www.homedirect.com.vn THAM GIA HOMEDIRECT
   
  Bản quyền © Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   
  Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
   
  Tel: 04 39724568 – Ext: 4222 Fax: 04 39724600 Hotline: 1900545409
   
  Email: hotro@homedirect.com.vn Website: www.homedirect.com.vn

   

  "Văn Chính" <chinhtv.vietland@gmail.com> Jan 12 09:22AM +0700  

  Vào 15:23 Ngày 10 tháng 1 năm 2012, Văn Chính
  > *
  > *
  > *Giá bán cả bộ DVD 490 000 đ- Ship toàn quốc*
   
  Liên hệ :
   
  > Add: P1403, CT5B, Đại Lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội.
  > Tel: (844) 66731105.
  > Website: http://bdsvietland.vn
   
  --
  *Trần Văn Chính
  ****PPKD****
  *
  Mobile : 097.868.1060
  Email : chinhtv.vietland@gmail.com
  Yahoo: chinhtv.vietland
   
  **************************************************************************************
  *CÔNGTY CP ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẤT VIỆT - VIETLAND.JSC.*
  Add: P1403, CT5B, Đại Lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội.
  Tel: (844) 66731105.
  Website: http://bdsvietland.vn

   

  "Sàn giao dịch BĐS đô thị mới Hà Nội ĐT 0904903628 - 0917114499" <phungxuannghiem@gmail.com> Jan 11 06:17PM -0800  

  Bán nhà 37m 1 tầng có gác xép 1,15 tỷ. Còn 4 nhà mới xây giá 1,5tỷ dt
  38m,1,8 tỷ 33M, 2,5tỷ Khu Văn Quán, 2,9 tỷ Khu Mỗ Lao.Đất thổ cư diện
  tích 33m mặt tiền 3,05m ,nở hậu hướng DN khu Mậu Lương giá 900
  triệu.Đất MT 3,27m hậu 3,3m sâu 9,48m giá 1,3 tỷ ngõ 3m ô tô cách nhà
  20m gần bãi gửi xe. Đất 33m ô tô đỗ cách 50m gần khu giãn dân đa sĩ
  cách chợ Hà Đông 500m giá 950 triệu.Còn nhiều lô đất sổ đỏ nữa vui
  lòng điện thoại.Thường mở cửa vào T7,CN ngày thường liên hệ sàn GD Đô
  Thị Mới Hà Nội

   

  "Nguyễn Huy Đông (HomeDirect)" <tinrao-bds@homedirect.com.vn> Jan 12 09:13AM +0700  

  HOMDIRECT - Ngôi nhà của cộng đồng bất động sản Việt
   
  HOMEDIRECT - Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản
   
  Chào các anh chị nhóm Bất động sản Hà Nội
   
  Tôi là Nguyễn Huy Đông, Nhà môi giới trên cộng đồng bất động sản HOMEDIRECT tôi có nhu cầu giao dịch như sau.
   
  Rất mong được hợp tác với các anh chị.
   
  NỘI DUNG: Cần bán CHCC_A_153.8m2 dự án Cantavil Hoàn Cầu, Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh diện tích 153.8 m² giá 2.32 ngàn USD/m²
   
  Chính chủ
   
  12/1/2012
   
  Dự án: Cantavil Hoàn Cầu
   
  Bán: 2.32 ngàn USD/m²
   
  Loại BĐS: Căn hộ chung cư Pháp lý: Hợp đồng góp vốn
   
  D.tích: 153.8m² - P.ngủ: 3.0 Nhà: 20.0 tầng - Tầng:
   
  Hướng nhà: Đông Nam Giai đoạn: Giao nhà ngay
   
  Nguyễn Huy Đông
   
  Liên hệ: Nguyễn Huy Đông 0919912200 -- dongnguyen@pacificdragon.vn
   
  Lời nhắn: CƠ Hội Sở Hữu Còn 1 Căn Duy Nhất Lake View ,Hướng Đông Nam 3 Phòng Ngủ Với Giá Gốc Chủ Đầu Tư 2320 USD/m2. LH : Nguyễn Huy Đông Sales Assistant Address : 600 Dien Bien Phu St, Ward 22, Dist Binh Thanh, HCM City Tel : (084.8).35126252 - Fax : (84.8).35126257 Mobile : 0919912200 Email : dongnguyenpr@pacificdragon.vn Web : www.pacificdragon.vn - hottour.vn
   
  Xem chi tiết tin rao trên HOMEDIRECT
   
  HOMEDIRECT là gì?
   
  HOMEDIRECT là Mạng xã hội dành cho giới Bất động sản, HOMEDIRECT kết nối các nhu cầu mua, bán, thuê và tìm kiếm cơ hội đầu tư của các Nhà đầu tư tới các Sàn bất động sản và nhà Môi giới chuyên nghiệp.
   
  Sau 3 tháng ra đời, HOMEDIRECT đã thu hút được hơn 15 ngàn thành viên, trong đó có hơn 5.000 Chuyên viên Môi giới Bất động sản và 10 ngàn Nhà đầu tư năng động.
   
  www.homedirect.com.vn THAM GIA HOMEDIRECT
   
  Bản quyền © Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
   
  Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
   
  Tel: 04 39724568 – Ext: 4222 Fax: 04 39724600 Hotline: 1900545409
   
  Email: hotro@homedirect.com.vn Website: www.homedirect.com.vn

   

  tu nguyentuan <tu0932366668@gmail.com> Jan 12 08:56AM +0700  

  --
  *Công ty chúng tôi hiện đang có nhu cầu bán và cho thuê một số dự án:*
  *
  *
  *1. Tổ hợp Sông Đà Hà Đông (gần ĐH Kiến Trúc) đã bàn giao nhà và ở*
  1.1 Chung cư với các loại diện tíc 88m2; 94.3m2; 130m2; 154.3m2 bán giá từ
  23 đến 29 tùy S, cho thuê từ 8-12 triệu/tháng
  1.2 Penhoume với 2 loại diện tích 250m2 và 348m2 giá 26 triệu/m2
  1.3 Sàn văn phòng tầng 8 và tầng 6 giá 22 triệu/m2
   
  *2. Tổ hợp 25 Tân Mai - Chuẩn bị xây xong móng và vào hợp đồng gốc, giá gốc
  (hợp đồng góp vốn 19tr/m2)*
  2.1 Với các loại diện tích từ 89m2-127m2
  2.2 3 Tầng văn phòng
   
  *3. Biệt Thự, liền kề Nam An Khánh với các lô (TT26;TT28;TT29) với các loại
  diện tích từ 250m2 - 400m2 đã xây xong phần thô giá từ 30tr/m2*
  *
  *
  *4. Chung cư - Bến xe Hà Đông với các loại diện tích từ 88m2-130m2 (đang
  làm hợp đồng góp vốn)*
  *
  *
  *
  Nguyễn Tuấn Tú
  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triền đô thị Sông Đà
  SĐT: 0932366668; 0164.424.7777
  *

   

Bạn nhận được thư này vì bạn đăng ký Nhóm Google nhadat_hanoi.
Bạn có thể đăng qua email.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi một thư trống.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập nhóm này.

No Response to "[ BĐS Hà Nội ] Thông báo cho nhadat_hanoi@googlegroups.com - 14 Bài viết trong 13 Chủ đề"

Leave A Reply