Friday, 20 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 00:27 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596 g10si3764663pbe.89 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.190.99 with SMTP id gp3mr4727788pbc.1.1327048069988; Fri,
20 Jan 2012 00:27:49 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ffba951cfc5eb04b6f1749c@google.com>
Date: Fri, 20 Jan 2012 08:27:49 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gQ8OhbiBi4buZLCBjw7RuZyBjaOG7qWMgbMOgbSB2aeG7h2MgdOG6oWkgeMOjIHBo?=
=?UTF-8?B?xrDhu51uZywgdGjhu4sgdHLhuqVuLCB0w7l5IHRoZW8gY2jhu6ljIHbhu6UsIGNo4bupYyBkYW5oLCA=?=
=?UTF-8?B?xJHGsOG7o2MgYuG7kSB0csOtIGRp4buHbiB0w61jaCBuxqFpIGzDoG0gdmnhu4djIHThu5FpIMSRYSB0?=
=?UTF-8?B?4burIDEwIG0yIMSR4bq/biAxNSBtMi9uZ8aw4budaS4gQ8OybiBuaOG7r25nIG5nxrDhu51pIGhv4bqh?=
=?UTF-8?B?dCDEkeG7mW5nIGtow7RuZyBjaHV5w6puIHRyw6FjaCwgdGnDqnUgY2h14bqpbiBkaeG7h24gdMOtY2gg?=
=?UTF-8?B?dOG7kWkgxJFhIGNobyAxIGNo4buXIGzDoG0gdmnhu4djIGzDoCA1IG0yL25nxrDhu51pLg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ffba951cfc5d904b6f17499

Diện tích nơi làm việc của cán bộ cấp xã tối đa từ 10 - 15 m2/người

20/01/2012 08:50

Cán bộ, công chức làm việc tại xã phường, thị trấn, tùy theo chức vụ, chức
danh, được bố trí diện tích nơi làm việc tối đa từ 10 m2 đến 15 m2/người.
Còn những người hoạt động không chuyên trách, tiêu chuẩn diện tích tối đa
cho 1 chỗ làm việc là 5 m2/người.
Cán bộ, công chức cấp xã tùy vào cấp bậc được bố trí chỗ làm việc với diện
tích tối đa cho một chỗ làm việc từ 10 đến 15m2/người. Ảnh minh họaĐó là thông tin được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước
tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, tiêu chuẩn
diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 15 m 2 /người; đối với Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là 12 m 2 /người.

Tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 10 m 2 /người dự kiến
được áp dụng đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các chức danh công chức: Văn phòng - thống
kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn); Địa
chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế
toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Bên cạnh tiêu chuẩn và định mức sử dụng diện tích làm việc như trên, dự

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply