Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:04 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

binhndc@angia.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6596 j7si10056779pbd.248 (state 14).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.211.195 with SMTP id ne3mr726994pbc.2.1326423867358; Thu,
12 Jan 2012 19:04:27 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff1c0766f825104b6601f37@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:04:27 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gxJDhu4MgdGjhu4sgdHLGsOG7nW5nIELEkFMgcGjDoXQgdHJp4buDbiBsw6BuaCBt?=
=?UTF-8?B?4bqhbmgsIHRyw6FuaCB2aeG7h2MgxJHhuqd1IGPGoSwgdGjhu5VpIGdpw6EsIG5nw6B5IDYtMSwgUw==?=
=?UTF-8?B?4bufIFjDonkgZOG7sW5nIFRQLkhDTSDEkcOjIGPDsyBt4buZdCBz4buRIMSR4buBIHh14bqldCB04bqh?=
=?UTF-8?B?aSBCw6FvIGPDoW8gduG7gSB0aOG7iyB0csaw4budbmcgQsSQUy4=?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: binhndc@angia.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff1c0766f823704b6601f34

Kiến nghị lập trung tâm thông tin thị trường bất động sản

13/01/2012 08:10

Để thị trường BĐS phát triển lành mạnh, tránh việc đầu cơ, thổi giá, ngày
6-1, Sở Xây dựng TP.HCM đã có một số đề xuất tại Báo cáo về thị trường BĐS.
Theo Sở Xây dựng TP, thị trường BĐS thiếu thông tin chính thống, khách
quan. Việc công khai các thông tin quy hoạch chưa được thực hiện triệt để
và rõ ràng dẫn đến tình trạng một số ít người nắm được thông tin quy hoạch
nên "đi trước đón đầu", đầu cơ kiếm lợi. Thị trường BĐS cần có những thông
tin công khai như giá mua bán, giao dịch thị trường, thông tin đấu thầu đất
đai, quy hoạch, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án bán nhà... Tuy nhiên,
TP.HCM và cả nước hiện chưa có được một trung tâm thông tin dự báo khách
quan và đánh giá thị trường BĐS. Sở Xây dựng TP kiến nghị Bộ Xây dựng phối
hợp với các ngành liên quan sớm hình thành trung tâm thông tin và dự báo
thị trường BĐS của trung ương, trên cơ sở đó TP.HCM và các địa phương xây
dựng hệ thống thông tin thị trường BĐS của địa phương mình. Việc này phục
vụ cho dự báo thị trường, đề ra những chính sách quản lý, phát triển thị
trường hiệu quả.

Để tạo nguồn thu từ đất, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất: Với những dự án xây
khu đô thị mới, Nhà nước nên đứng ra tổ chức và cấp vốn cho việc phát triển
quỹ đất như xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thu hồi đất,
tạo quỹ đất sạch. Việc này nên thuê các công ty hoạt động trong lĩnh vực
BĐS, có thể là công ty nhà nước hoặc công ty tư nhân.

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply