Thursday, 12 January 2012

Delivery Status Notification (Failure)

Posted on 19:03 by nxt

Delivery to the following recipient failed permanently:

truongoanh1976@yahoo.com.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd Sorry your message to truongoanh1976@yahoo.com.vn cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued [#102]. - mta1040.mail.sg1.yahoo.com (state 18).

----- Original message -----

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.196.130 with SMTP id im2mr724983pbc.3.1326423831939; Thu,
12 Jan 2012 19:03:51 -0800 (PST)
X-BloggerMail: de3b178601d517fb127763dbf2c486abf4bc850e
Message-ID: <e89a8ff1c906530f9104b6601d62@google.com>
Date: Fri, 13 Jan 2012 03:03:51 +0000
Subject: =?UTF-8?B?W1RpbiB04bupYyBuaMOgIMSR4bqldCwgYuG6pXQgxJHhu5luZyBz4bqjbiwgdGhvbmcgdA==?=
=?UTF-8?B?aW4gbmhhIGRhdF0gTmd1ecOqbiBUaOG7qSB0csaw4bufbmcgVMOgaSBuZ3V5w6puIE3DtGkgdHLGsA==?=
=?UTF-8?B?4budbmcgxJDhurduZyBIw7luZyBWw7Uga2jhurNuZyDEkeG7i25oLCBxdXnhur90IMSR4buLbmggdGh1?=
=?UTF-8?B?IGjhu5NpIMSR4bqldCBj4bunYSBVQk5EIGh1eeG7h24gVGnDqm4gTMOjbmcgKEjhuqNpIFBow7JuZykg?=
=?UTF-8?B?duG7m2kgZ2lhIMSRw6xuaCDEkcOsbmggw7RuZyBWxrDGoW4gduG7q2EgdHLDoWkgbHXhuq10IHbhu6th?=
=?UTF-8?B?IHRyw6FpIMSR4bqhbyBsw70sIGPhu5EgdMOsbmggdMaw4bubYyBi4buPIHF1eeG7gW4gbOG7o2kgYw==?=
=?UTF-8?B?4bunYSBuZ8aw4budaSBkw6JuLg==?=
From: nxt <buonnhadat.net@gmail.com>
To: truongoanh1976@yahoo.com.vn
Content-Type: multipart/alternative; boundary=e89a8ff1c906530f8504b6601d5f

"Quyết định thu hồi đất ở Tiên Lãng trái luật"

13/01/2012 08:55

Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, quyết định
thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với gia đình đình ông Vươn
vừa trái luật vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân.

* Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận thế nào về quyết định giao đất và thu
hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đối với gia đình ông Đoàn Văn
Vươn?

- Việc giao đất của UBND huyện Tiên Lãng là không đúng pháp luật. Cụ thể,
thời gian hạn chế giao đất 14 năm là không đúng, mà phải là 20 năm và sau
20 năm vẫn tiếp tục được sử dụng nếu Nhà nước không có quyết định thu hồi
đất. Huyện Tiên Lãng có những quyết định giao tới 20 ha, trong khi theo
khung giao đất bãi bồi ven sông ven biển ở Quyết định 773 của Thủ tướng,
diện tích tối đa là 10ha.

Việc ban hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng trái
pháp luật. Khi giao bãi bồi ven sông, ven biển cho hộ gia đình cải tạo trở
thành nơi nuôi trồng thủy sản thì công sức, mồ hôi của người dân đã đổ
xuống trong quá trình lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi
hết thời hạn sử dụng đất (của gia đình ông Vươn sớm nhất là 15/10/2013),
đương nhiên được kéo dài sang thời hạn tiếp theo trừ những trường hợp bị
Nhà nước thu hồi đất. Quốc hội sẽ xem xét quyết định vấn đề "hết thời hạn"
này khi thông qua Luật đất đai mới trước năm 2013.

* Ông nghĩ sao trước khẳng định của Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng

No Response to "Delivery Status Notification (Failure)"

Leave A Reply