Sunday, 5 February 2012

D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc THƯ MỜI THAM QUAN

Posted on 19:02 by nxt

 

THÖ MÔØI THAM QUAN CAÙC DÖÏ AÙN :

PENTHOUSE -  SKY GARDEN 3
RIVERSIDE RESIDENCE
Kính gôûi:  QUYÙ KHAÙCH HAØNG
Vôùi tieâu chí mang ñeán cho khaùch haøng moät khoâng gian soáng khoâng chæ ñôn thuaàn laø nôi ôû maø coøn sôû höõu moät giaù trò soáng hoaøn thieän vaø thaám ñaäm tính nhaân vaên trong moâi tröôøng ñoâ thò vaên minh. Coâng ty LD Phuù Myõ Höng xin giôùi thieäu ñeán quyù khaùch haøng 3 döï aùn ñaõ vaø ñang ñöôïc raát nhieàu khaùch haøng quan taâm vaø choïn mua: Penthouse SKY GARDEN 3; RIVERSIDE RESIDENCE.
Vôùi nhieàu löïa choïn hieän nay, ñaây laø cô hoäi ñeå taát caû caùc khaùch haøng coù theå sôû höõu moät caên hoä taïi khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng
RIVERSIDE RESIDENCE
- Ñaëc ñieåm: ñöôïc xem nhö moät coäng ñoàng thanh theá ven soâng, bieåu tröng cho phong caùch soáng thaønh ñaït. Ñoäc ñaùo vôùi Sky Bridge noái lieàn caùc toøa nhaø.
 Döï aùn ñaàu tieân sôû höõu loái ñi daïo ven soâng caûnh quan, beân kia soâng döï kieán qui hoaïch saân Golf 36 loã.
-  Thieát keá: nhieàu dieän tích, ña daïng töø 78-180 m2, Penthouse töø 275m2 trôû leân.
Penthouse SKY GARDEN 3 - Bieät thöï treân cao  saân thöôïng ngaém nhìn toaøn caûnh; vôùi  dieän tích ña daïng: 165 m2, 174m2, 199m2, 224m2… 387m2, coù theå boá trí toái thieåu 3 phoøng nguû vaø 3 phoøng taém.
Ñaëc bieät coù saûn phaåm Shop vôùi dieän tích töø 180m2 ñeán hôn 300m2
Ngoaøi ra coøn coù caùc caên hoä taàng treät vôùi khoaûng coâng vieân tröôùc nhaø tuyeät ñeïp
 
Thanh toaùn: Daøi haïn 18 thaùng, coù theå vay traû goùp qua ngaân haøng töø 10-25 naêm, vôùi laõi suaát öu ñaõi.


Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: TTV THÚY KIỀU – 0909 546 616 – 5411 8888 hoặc email: ajiaottk@yahoo.com
 

No Response to "D/Đàn MôiGiới ĐịaỐc THƯ MỜI THAM QUAN"

Leave A Reply